Fogalomtár

Alapdíjas felhasználó
100 m3/h és az alatti, az üzemi paraméterek (üzemi nyomás, térfogat, hőmérséklet) alapján gáztechnikai normál állapotra átszámított névleges (össz)teljesítményű mérővel rendelkező felhasználó.

Allokálás
az együttműködő földgázrendszer két egymáshoz közvetlenül kapcsolódó rendszerüzemeltetője közötti földgáz forgalom maradéktalan felosztása az adott hálózati ponton érintett rendszerhasználó párokra, ahol az egyik rendszerhasználó az egyik rendszerüzemeltető, a másik rendszerhasználó a másik rendszerüzemeltető rendszerhasználója.

Átadás-átvételi pont
jelenti szállítóvezetékről ellátott végfelhasználó esetében a szállítóvezeték mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kilépő csonkját, amely az adott végfelhasználó – közvetlen vagy közvetett – ellátását szolgálja, illetve a szállítóvezeték azon mérési rendszerének kilépő csonkját, amely az adott végfelhasználó – közvetlen vagy közvetett – ellátását szolgálja, amennyiben a végfelhasználó ellátása nem gázátadó állomáson keresztül történik. Földgázelosztó vezetékhez csatlakozó végfelhasználó esetén a végfelhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszer(ek) kilépő csonkja(i).

Csatlakozási szerződés
a szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit.

Csatlakozóvezeték
a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

Együttműködő földgázrendszer
az összekapcsolt szállítóvezeték, a szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó elosztóvezeték, a földgáztároló, valamint a részleges szigetüzem.

Elosztóhálózat-használati szerződés
a földgázelosztó és a felhasználó között létrejött szerződés, amely alapján a felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja.

Előre fizető mérő
olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését.

Elszámolási időszak
szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

Felhasználási hely
az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van.

Felhasználó
aki földgázt saját felhasználás céljára vásárol.

Fogyasztási jelleggörbe
jogszabályban vagy a földgázelosztó üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor.

Földgáz
jelenti a főleg metánból álló szénhidrogének és éghetetlen gázok keverékét gázhalmazállapotban, melyek a földkéregből természetes állapotban nyerhetők külön vagy folyékony szénhidrogénekkel együtt, gázvezetéken való szállításhoz előkészítve.

Földgáz-kereskedelem
a földgáz üzletszerű, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése.

Fűtőérték
jelenti azt a hőmennyiséget, amely állandó nyomáson, meghatározott (1 m3) mennyiségű gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, ha az égéstermék véghőmérséklete megegyezik a kiindulási hőmérséklettel, valamint mind a kiindulási komponensek, mind az égés termékei gáz halmazállapotúak (MSZ ISO 6976). A fűtőérték a földgáz kémiai összetétele alapján kerül meghatározásra, mértékegysége MJ/m3.

Gázév
jelenti a naptári év október  1-jén reggel 6.00 órától a következő naptári év október 1-én reggel 6.00 óráig tartó időszakot az Átadási-átvételi pontban érvényes helyi idő szerint.

Gázhónap
jelenti a naptári hónap első reggelének 6.00 órájától a következő naptári hónap első napjának reggel 6.00 órájáig tartó időszakot, közép-európai idő szerint.

Gáznap
jelenti bármely naptári nap reggelének 6.00 órájától a következő naptári nap reggelének 6.00 órájáig tartó időszakot, közép-európai idő szerint.

Gáznyomás
jelenti a földgáz gázvezetékbeli abszolút nyomása és az atmoszférikus nyomás közötti különbséget. A gáz nyomását Pa-ban vagy bar-ban fejezik ki.

Gáztechnikai normál köbméter
jelenti azt a gázmennyiséget, amely 1 m3 térfogatot foglal el 288,15 °K (15°C) hőmérsékleten és 101.325 Pa nyomáson.

Get.
jelenti a mindenkor hatályos földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt.

Kapacitás
jelenti a szállító- és elosztóvezeték adott pontjának, valamint a földgáztárolónak az időegységre vonatkoztatott teljesítőképességét.

Kapacitás lekötési szerződés
az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.

Kapacitásdíjas felhasználó
az a felhasználó, aki üzemi paraméterek alapján 100 m3/h feletti gáztechnikai normál állapotra átszámított névleges (össz)teljesítményű mérővel és órai kapacitás lekötéssel rendelkezik kapcsolódó rendszerüzemeltetőnél. Ezen felhasználók tekintetében a rendszerhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.

Kiegyensúlyozó földgáz
adott gáznapon a rendszerhasználók által az együttműködő földgázrendszerbe beadott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek közötti különbség kiegyenlítésére a szállítási rendszerüzemeltető által felhasznált földgázmennyiség.

Korlátozás
földgázellátási zavar esetén az egyes korlátozási kategóriákba besorolt felhasználók gázfogyasztásának csökkentése vagy megszüntetése annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren vagy annak egy részén a hidraulikai egyensúly fenntartható vagy helyreállítható legyen.

Lekötött kapacitás
a szállító- és az elosztóvezeték, valamint a földgáztároló értékesíthető kapacitásának az a része, amelyet adott időszakra a rendszerhasználó kapacitáslekötési szerződéssel leköt, és amely a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt energia egységben kifejezett két kapacitásértékkel - kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigénnyel - szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

MEKH
jelenti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

MKEH
jelenti a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatalt.

MSZKSZ
jelenti a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget.

Napi csúcskihasználási óraszám
a csúcsnapi teljes fogyasztás (MJ/nap) és legnagyobb órai kapacitásigény (MJ/óra) hányadosa (óra/nap).

Nominálás
rendszerhasználó által a betáplálási és kiadási pontokra - az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározottak szerint - igénybe venni tervezett kapacitás, valamint a szállítási, elosztási, tárolási feladat gáznapra történő megadása.

POD
PoD (Point of Delivery): - Elszámolási Pont - a rendszerüzemeletetők és a rendszerhasználók szerződésében a felhasználó felhasználási helyéhez hozzárendelt azonosító(k).

Profil alapú elszámolási rendszer
a 100 m3/óra és annál kisebb mérőteljesítménnyel rendelkező háztartási és nem háztartási felhasználási helyek fogyasztásának előzetes gáznapi elszámolása (allokálása) a földgázelosztó által.

Rendszerhasználó
aki a szállító- vagy az elosztóvezetékbe, valamint a földgáztárolóba kapacitáslekötési szerződés alapján földgázt betáplál, valamint abból földgázt vételez.

Rendszerüzemeltető
a Get. alapján földgázszállítási (szállítási rendszerüzemeltetési), rendszerirányítási, földgáztárolási vagy földgázelosztási működési engedéllyel rendelkező vállalkozás.

Telephelyi felhasználó
telephelyi vezetéken földgázt vételező, a telephelyi szolgáltató által földgázzal ellátott felhasználó.

Teljesítmény
a felhasználók időegységre eső gázfogyasztása, gázfelhasználása.

ÜKSZ
jelenti az együttműködő földgázrendszer technikai működésére, valamint a kereskedelmi folyamatra vonatkozó főbb szabályokat tartalmazó, a MEKH által jóváhagyott üzemi és kereskedelmi szabályzatot.

Üzletszabályzat
az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó, a MEKH által jóváhagyott szabályzat.

Vásárolt kapacitás
a földgáz átadás-átvételi ponton fejlesztési megállapodás alapján, hálózatfejlesztési hozzájárulással vagy csatlakozási díj megfizetésével a felhasználó által megvásárolt, vagy egyéb igazolt módon megszerzett kapacitás.

Vhr.
jelenti a mindenkor hatályos Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet.